Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tuyển dụng
Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm cho Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh

Ban Quản lý Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh Việt Nam (VGGSF) đang cần tuyển nhóm tư vấn trong nước (02 tư vấn cá nhân) cho Gói thầu số 1 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 của Dự án VGGSF để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hoạt động 5 năm cho Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh bao gồm cả việc huy động vốn và kế hoạch hành động.

23/09/2016 - 9:45 SA
Thông báo mời thầu - Gói thầu số 3/ 2016

Gói thầu số 3 “Hỗ trợ ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cấp địa phương” - (Mã hạng mục ngân sách: A0301a2). 

01/09/2016 - 10:09 SA
Chuyên gia truyền thông trong nước

Ban Quản lý Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh Việt Nam (VGGSF) đang cần tuyển một chuyên gia truyền thông trong nước của Gói thầu số 7 trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015 của Dự án Quỹ VGGSF.

04/08/2015 - 2:03 CH
Xây dựng sổ tay vận hành Dự án Quỹ VGGSF

Ban Quản lý Dự án Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh Việt Nam (VGGSF) đang cần tuyển một chuyên gia tư vấn trong nước của gói thầu số 4 trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015 của Dự án Quỹ VGGSF để xây dựng sổ tay vận hành dự án Quỹ VGGSF.

04/08/2015 - 1:47 CH
Thiết kế và xây dựng trang web của Dự án Quỹ VGGSF

Ban Quản lý Dự án Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh Việt Nam (VGGSF) đang cần tuyển một chuyên gia tư vấn trong nước của Gói thầu số 6 trong Kế hoạch đấu thầu năm 2015 của Dự án Quỹ VGGSF để thiết kế và xây dựng trang web của Dự án Quỹ VGGSF. 

02/06/2015 - 1:58 CH
Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh

Ban Quản lý Dự án Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh Việt Nam (VGGSF) đang cần tuyển nhóm chuyên gia tư vấn gồm ba (03) chuyên gia tư vấn trong nước của Gói thầu số 5 trong Kế hoạch đấu thầu năm 2015 của Dự án Quỹ VGGSF để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh cho Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

02/06/2015 - 1:50 CH
Nghiên cứu và xây dựng chính sách mua sắm xanh cho Việt Nam

Ban Quản lý Dự án Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh Việt Nam (VGGSF) đang cần tuyển nhóm chuyên gia tư vấn gồm: một (01) tư vấn trong nước – trưởng nhóm và một (01) tư vấn thành viên trong nước của Gói thầu số 1 trong Kế hoạch đấu thầu năm 2015 của Dự án Quỹ VGGSF để nghiên cứu và xây dựng chính sách mua sắm xanh cho Việt Nam.

02/06/2015 - 1:42 CH