Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Tổng quan Dự án

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên dự án: Dự án Quỹ Hỗ trợ Tăng trưởng xanh 

Thời gian thực hiện: 72 tháng, từ 14/ 08/ 2013

Mục tiêu chung: Hỗ trợ thực hiện "Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia của Việt Nam"

Mục tiêu cụ thể: Hỗ trợ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia của Việt Nam nhắm khuyến khích các sáng kiến xanh

Ngân sách: Tổng ngân sách: 5.500.000 Euro,

                   trong đó, đóng góp của Bỉ là 5.000.000 Euro, vốn đối ứng là 500.000 Euro

Ngành: Tăng truởng xanh

2. KẾT QUẢ ĐẦU RA CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

(i)      Quỹ được phát triển và hoàn thiện: Kết quả này bao gồm sự phát triển Quỹ với tất cả các quy tắc hoạt động, quy trình và cơ cấu quản lý, các bước hoàn thiện tiếp theo thông qua việc giám sát và đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động của Quỹ;

(ii)     Năng lực tăng trưởng xanh & vai trò lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tăng cường: xây dựng năng lực chung cho Bộ KHĐT và các Bộ trong Ủy ban điều phối Tăng trưởng xanh. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng năng lực và các hoạt động tăng cường vai trò lãnh đạo và điều phối của Bộ trong  thực thi chiến lược;

(iii)    Các hoạt động thí điểm ở ba tỉnh được hỗ trợ: 3 tỉnh có các dự án hợp tác song phương với Bỉ trong biến đổi khí hậu sẽ được hỗ trợ trong lĩnh vực Tăng trưởng xanh;

(iv)    Thông qua cơ chế kêu gọi đề án Quỹ sẽ hỗ trợ các đầu tư tăng trưởng xanh trong phạm vi cả nước: Kết quả này sẽ đem lại nhiều khoản đầu tư xanh, thông qua việc tạo ra một môi trường thuận lợi, kèm theo đó là việc xây dựng các tài liệu cần thiết để thu hút các tôr chức tài chính và kết nối các dự án với các tổ chức tài chính tiềm năng.

(v)    Các thực tiễn thành công được phổ biến và nhân rộng: Xác định, phổ biến và nhân rộng các thực hành đầu tư tốt/ tốt nhất có thể dẫn đến việc nhân rộng đầu tư sau khi các khoản đầu tư ban đầu kết thúc. Kết quả này chủ yếu nhằm khai thác các cơ hội đầu tư sẵn có (các giải pháp hai bên cùng có lợi cả về kinh tế và môi trường) và bảo đảm phổ biến, nhân rộng tối đa có thể các khoản đầu tư xanh.