Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

Cơ cấu tổ chức

BAN CHỈ ĐẠO

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đồng Trưởng ban: Bà Krista Verstraelen, Trưởng đại diện thường trú Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam.

3. Ủy viên: Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng phòng, Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính.

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (BQLDA) QUỸ HỖ TRỢ TĂNG TRƯỞNG XANH

 

1. Giám đốc: Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ KHGDTN&MT, Bộ KH&ĐT;

2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ KHGDTN&MT, Bộ KH&ĐT;

3. Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh, Chuyên viên Vụ KHGDTN&MT, Bộ KH&ĐT;

4. Thành viên: Ông Đào Đình Tân, Vụ trưởng Vụ KHGDTN&MT (phụ trách Văn phòng phát triển bền vững), Bộ KH&ĐT;

5. Thành viên: Ông Trương Anh Sơn, Chuyên viên Vụ KHGDTN&MT, Bộ KH&ĐT;

 

CÁN BỘ VĂN PHÒNG BQLDA

1. Điều phối viên Dự án: Ông Phùng Văn Quân;

2. Cán bộ Theo dõi và đánh giá: Bà Đậu Thị Hòa Yến;

3. Cán bộ phiên dịch: Bà Lê Thu Hà;

4. Kế toán dự án: Bà Phan Thị Trang