Khởi đầu cho một Việt Nam xanh

           Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập vào ngày 28/11/2008 tại Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN.

          Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng vốn,  góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp đến năm 2020....Xem chi tiết